شرکت در طرح نوروزی بازدید فنی خودرو طبق زمان اعلام شده در پیامک و کانال بله الزامی است. ساعات بازدید شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 پایانه بیهقی.
کدخودرو
شناسه تایید
در صورت فراموشی شناسه تایید برای دریافت آن بر روی آیکن روبرو کلیک نمائید
شرکت در طرح نوروزی بازدید فنی خودرو طبق زمان اعلام شده در پیامک و کانال بله الزامی است. ساعات بازدید شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 پایانه بیهقی.